Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

PN-EN 13043, PN-EN 12620 + A1, PN-EN 13242 + A1

Polityka Jakości

Zgodnie z Układem Stowarzyszenia naszego kraju z Unią Europejską z 1 maja 2004 roku, w Polsce zaczął obowiązywać europejski system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania. W związku z tym w Kopalniach Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu wdrożony został System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). W styczniu 2008 roku na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonego audytu zewnętrznego otrzymaliśmy Certyfikat ZKP i prawo do oznakowania naszych wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+. Nadzór nad dobrą jakością produkowanych przez nas kruszyw sprawuje nieustannie Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Instytut Szkła i Materiałów Budowlanych oddział w Krakowie - Jednostka Notyfikowana nr 1487

Certyfikaty wszystkich zakładów można pobrać w formie plików.

Badania typu naszych kruszyw przeprowadziło Laboratorium Akredytowane Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Natomiast systematyczne badania jakościowe związane z Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji wykonywane są przez w pełni wyposażone, niezależne laboratorium SBI Technologie Sp. z o.o. www.sbi.com.pl. Na zakładach przeróbczych pracują przeszkoleni i doświadczeni pracownicy. Produkcja kruszyw prowadzona jest przez w pełni zautomatyzowane urządzenia najnowszej generacji.

Nasze kruszywa spełniają wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 12620 + A1 - Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13242 + A1 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Do każdego asortymentu dołączana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE.

Kontakt / Lokalizacja

Kopalnie Dolomitu S. A.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

Centrala/fax: +48(15)833-17-00, +48(15)833-17-01
Sekretariat: +48(15)832-28-87
E-mail: biuro@kopalnie-dolomitu.pl